Home Kirjat, musiikki, ym.
Kirjat PDF Tulosta Sähköposti

SIVUT UUDISTETTU

Lähetä tilaus sähköpostilla Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen niin laitamme kirjasi postiin.
Jos tämä linkki ei toimi, laita omasta sähköpostiohjelmastasi. Ennen 12.12 tilatut
saat jouluksi kotiisi. Muista lisätä myös osoitetietosi. Hintamme ovat kaikki
alle kirjakauppojen, tosin lisäämme siihen postituskulut.

Kiitos tilauksesta, näinkin voit tukea työtämme.

hylk

Hylkäämisestä yhteyteen

Kirja kertoo hylkäämisen monista variaatioista ja niiden vaikutuksesta ihmi- sen elämän hallintaan.
Kuvat auttavat hahmotta- maan eri tilanteita. Tera- peuttinen lukukokemus.

OVH 20,- JÄSEN 15€

ahdistava armo2

Ahdistava armo
Tapio Kyyhkysen nostaa kirjassaan esiin tärkeän näkökulman Jumalan ar- mosta - kuinka ansaitse- maton armo voi myös ahdistaa. Silloin, kun ihmi- sellä on väärä kuva Juma-
lasta, ajatus armosta voi tuntua liian hyvältä ollak- seen totta.

OVH 21,50 TARJ. 18.00

pontj

Kun kivisydän murtui
Kaikki muuttui, kun hän teki kirjaimellisesti kuole- maa: sairaalahuoneeseen ilmestyi Jeesus, jolta hän sai terveyden ja tehtävän viedä sanomaa Hänestä eteenpäin. Kirja luo uskoa Jumalan mahdollisuuksiin: Hän voi muuttaa ihmisen sydämen ja samalla koko elämän.

OVH 21,50€ TARJ. 19€

keskenerais

Keskeneräisyys minussa

Tietokirjailija, psykologi Satu Eerola käsittelee läm- pimästi ja käytännönlähei- sesti inhimillisen keskene-räisyydentunteen ulottu- vuuksia tarjoten lukijalle näkökulmia sisäiseen kas- vuun ja eheytymiseen Ju- malan huolenpidon alaisuu-dessa. Hyvä ryhmille.

OVH 21.95 TARJ. 18€

sielupuh

Sielu puhdistuskuurilla

Sielu puhdistuskuurilla kä-sittelee myrkyllisiä vaikut-teita, tunteita, ihmissuh-teita ja käyttäytymismal-leja, jotka saastuttavat ihmisen ja voivat saastut-taa ympäristönkin. Kirja on oivaltava katsaus taval-liseen arkeen, joka saattaa olla täynnä kaikkea kielteistä.

OVH 28€ TARJ. 25€

 

unelma_rakkaudesta
Unelma rakkaudesta

Kannattaa unelmoida rak- kaudesta: meidät kaikki on luotu saamaan rakkautta, juuri siksi kaipaamme sitä.

OVH 27€ TARJOUS 24€

voimana_heikkous
Voimana heikkous
Maailman polttavimmat kysymykset ympäristöon-gelmat, talouden epävaka- us, rakenteellinen eriarvoi- suus, jatkuva sotiminen vaativat ratkaisua. Eikö meidän tulisi hyödyntää kaikkia käytettävissä ole- via keinoja myös valtaa?

OVH 32€ TARJOUS 28€

valloittava Valloittava salaisuus

Pienen tytön haaveet ja aikuisen naisen kaipaus kertovat siitä, millaiseksi ihmiseksi Jumala on hänet luonut.

OVH 25€ TARJOUS 21€

pieni_rukouskirja
 Pieni rukouskirja

Kätevä, taskukokoinen "Päivän tunnussanan" tyylinen kirja, jossa on lyhyt rukous vuoden joka päiväksi.
Kolmas painos.

TRJOUS 8€

mielen_muutos
Mielen muutos

Miten viettää elämää, jossa on elämän maku? Syvin kaipuumme saa tyydytyksen vain lähei-sessä, toimivassa yhtey- dessä sekä Jumalaan ja toisiin ihmisiin.

TARJOUS 22€


valttamaton_piste
Välttämätön piste

Elämään kuuluu luonnos- taan aloituksia ja lopetuk- sia. Henry Cloud näkee loppumiset mahdollisuuk- sina — ainakin silloin kun "välttämättömät loppu-miset" hoidetaan oikein.

OVH 34€ TARJOUS 29€

johtajuuden-3varia
Johtajuuden 3 väriä
Pohjana on maailmanlaa- juinen seurakuntatukimus, johon osallistui 65 000 seurakuntaa. Kirjassa ana- lysoidaan tutkimuksen tu- loksia kohdistamalla huo- mio erityisesti seurakunti-en pitkäaikaiseen kehityk-seen. Valtuuttavaan joh-tajuuteen kuuluu kolme ulottuvuutta.

OVH 18€ TARJOUS 15€

ensimmainen
Ensimmäinen rukouskirjani

Värikäs, lämminhenkinen ja hyväntuulinen kirja pie- nelle, joka opettelee ru- koilemaan.

TARJOUS 8€

rukouksen_siunaus
Rukouksen siunaus

R. A. Torrey (1856–1928) oli mies, joka eli jatkuvan herätyksen keskellä. Siitä hetkestä alkaen, kun Jumala hänet rikkaana mutta elämän tyhjyyttä kokevana nuorukaisena pelasti, hän oli ase Kaikkivaltiaan kädessä.

TARJOUS 8€

mietteita

Mietteitä kahden kesken

Kirjassa käyvät vuoropu- helua Seppo Jokisen mie- telmät ja niiden lukijassa herättämät ajatukset joista syntyy uusia viisaita mie- telmiä. Keskustelun päät- tää joka sivun alaosassa oleva rukous. Kirja päivit-täiseen hiljentymiseen.

OVH 17€ TRJOUS 10€


seksin_salaisuus
Seksin salaisuus

Kirjan vastaus saattaa yllät- tää. Kirjoittajat osoittavat, että upea seksi perustuu turvallisuuteen, joka johtaa läheisyyteen, joka johtaa upeaan seksiin...

OVH 32€ TARJOUS 28€

k15
Suoria vastauksia suuriin..
"Lukiessani ajattelin: 'Wow, vihdoinkin joku kirjoitti tän kaiken!' Henna Saarinen uskaltaa nostaa vaikeatkin asiat esille ja puhua niistä oikeilla nimillä.

OVH 18€ TARJOUS 15€

porro_nalle_b
Pörrö-nallen piplia

Hellyttävä pörrökantinen ja kovalehtinen kirja, joka kertoo pienille lukijoille Raamatun ihmisistä ja Jumalan huolenpidosta korvaan tarttuvien runojen muodossa.

OVH 15€ TARJOUS 12€

jano_mustakorva
Jänö mustakorva CD

Kuuneltavaa myös toipujien matkalle. Elämän viisauksia ja asenteita kaikille.

OVH 20€ TARJOUS 15€

valoa_iloa_k

Valoa, iloa ja hyvää mieltä!

On valo, jota riittää meille jokaiselle ja joka poistaa kaikkein synkimmätkin varjot. Mutta Jeesus Kristus pystyy, ja hänen seurassaan riittää valoa, iloa ja hyvää mieltä!

OVH 14€ TARJOUS 12€


aiti_anna

Äiti, anna minun mennä!

Seppo Jokinen on terapia-työssään joutunut kohtaa- maan ongelmia, joista hän kirjassaan kertoo. Mukana on kokoa ajan rukous va- pauttavana tekijänä.

Tarjous 10€

rakkauttaRakkautta etsimässä
Rakastetuksi tulemisen tarve on kaikkein syvin perustarpeemme.
Hallikaisen laululyriikkaa
ja Jokisen mietteitä
aiheen tiimoilta.


Tarjous 10€

puhu_rakkaudesta

Puhu rakkaudesta
Jokainen voi oppia rakas-tamaan ja antamaan rak- kautta. On myös mah- dollista korjata muistoja ja eheyttää minäkuvaansa.


Tarjous 10€

jokaisen

Jok(a)isen mietteitä.
Sepon mietteistä ja monista rukouksista on poimittu joka päivälle mietteitä.

Päiväkirja.

Tarjous 10€

sodassaja

Sodassa ja rakkaudessa

tekee selväksi, että avio- liitto on yhtä taistelua. Ratkaisevaa on, että vai- keitakin asioita pystytään käsittelemään rakentavasti.

Tarjous 15€


sydan elavaksi

Sydän eläväksi

Kirja on vahva kertomus hyvän ja pahan taistelusta ja Jumalan parantavasta voimasta.


Tarjous 10€

pyha romanssi

Pyhä romanssi

on kirja, jossa Eldredge ja 
Curtis pukevat sanoiksi ne pelot, tyhjyydentunteet ja läheisyyden kaipuun, joita emme ole uskaltaneet lausua ääneen.

Tarjous 10€

arvottomuus

Arvottomuus ahdistaa
Yhteiskunnan arvokriisi koskettaa meitä kaikkia. Moni kokee kadottaneensa myös ihmisarvonsa ja on siksi ahdistunut ja hukassa itseltään.

Tarjous 10€

isanikava
Isän ikävä

Kirja ohjaa meitä isänikä- västä aiheuttamasta ahdis-tuksesta ymmärrykseen ja käsittelemään sitä.
Jokinen muistuttaa meitä Jumalan Isän sylistä, joka on avoin kaikille.

Tarjous 15€

sielunhiljainen

Sielun hiljainen kipu

Kirja osoittaa, että on mahdollista voittaa ma- sennus ja löytää elämänilo uudelleen jos päättää ot- taa vastaan Jumalan lap- seuteen kuuluvan oikeu- tensa iloon ja rauhaan.

Tarjous 15€


siunaus
 Siunaus on sinetti
Vanhemmuuden siunaus on elämämme yksi tärkeimpiä kokemuksia. Siitä syvällistä pohdintaa. Hyvä opetella myös tänäpäivänä miten  siunata toinen toisiamme.
 

Hinta 12€ jäsenille 10€.

antamisen

Antamisen arvoista.
Tuntuuko sinusta vaikealta rakastaa ja anteeksi anta- minen vaikeaa, oletko kär- simätön ja ystävällisyys e- lämästäsi unohtunut hyve?

Hinta 21€ jäsenille 15€.

sinulle
Sinulle

-kirja on vapauttavaa ja 
haastavaa puhetta myös jo ratkaisunsa Jumalan puo- leen tehneille: rukouksen, yhteyden, näyn ja voiman avulla jaksat jatkaa.

Kaikille 8€

hapeasta

Häpeästä rauhaan
on kirja seksuaalisesta hä- päisystä, sen vaikutuksista ja miten siitä voi toipua.

tarjous10€

autiotalo

Autiotalo

Kirja voi tehdä meidän su- kupolvelle sen, mitä Kristi- tyn vaellus teki omalleen.

Tarjous 15€


syntynyt

Syntynyt näkyä varten

Että elämällä on tarkoitus, kuvaa seikkaperäisesti, miten maailmamme muut- tuu, kun antaudumme Kristukselle.

Tarjous 10€

kuunteleva

Kuunteleva rukous
on tarkoitettu käytännönlä- heiseksi ja helpoksi käyttää omassa rukouselämässä.

Tarjous 10€

valitse

Valitse anteeksianto
Hyvä lukupaketti siitä, mitä on anteeksianta- minen ja miten vapautua vihasta ja katkeruudesta.

Tarjous 10€

luja_ja_hella

Luja ja hellä rakkaus Tavoitteena on päästää ta- sapainoon läheisissä ihmis-suhteissa. Ratkaisu alkaa avautua, kun oivallamme, että lujuus ja hellyys ovat terveen rakkauden kaksi 
puolta. Tarjous 10€

erolapset

Eron lapset

havahduttaa aikuisia otta- maan vastuunsa vanhem- pina. Se haluaa herättää keskustelua lapsen ase- masta ja oikeuksista ero- tilanteessa.

Tarjous 10€


kaveleva

Kävelevä sisällissota

Masennuksen ja ahdistuk- sen putuksesta kärsiville apua. Leppänen kertoo kirjassa miten purkaa kriisit
elämän voimavaraksi.

Tarjous 10€

hiljaa

Päivähartauskirja

Jokapäiväiseen hartaus-hetkeen syviä ajatuksia Hiljan Aaltosen matkasta.

Tarjous 15€

tuhlaajaisa

Tuhlaaja Isä

Kirja ohjaa kokonaista etsijöiden ja epäilijöiden sukupolvea löytämään uskon Jumalaan.

Tarjous 10€

hamahakki

Hämähäkkilintu
Kirja esikoistyttären Downin oireyhtymästä, vaikeuksista ja äidin rakkaudesta. 

Tarjous 10€

villi

Villi ja vapaa

Erinomainen kirja miehes- tä, miehen ominaisuuk-sista, haaveista ja tarpeis- ta. Jos haluat tietää jotain miehestä, kannattaa myös naisten tutustua.

Hinta 15€ jäsenille 13€CD:t ja äänitteet
cd_syli

Syli
Koskettavia lauluja sisäisen 
lapsen eheydelle. Laulut:
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi ja Tor Spiik.

Tarjous 10€

cd_pastorit

Pastorit arenalla

luterilainen
Seppo S Kosonen
vapaakirkollinen
Asko Tynjälä
helluntailainen
Hannu Grönroos
musiikillinen toteutus
Mikko Härkin

Tarjous 10€

valoa_iloa

Valoa, iloa ja mieltä!

Äänitteen laulut toimivat myös runoina. Niitä onkin ripoteltu Jorma Uimosen samannimisessä kirjassa tekstin lomaan, havainnol-listamaan ja herättele- mään.

OVH 20€ TARJOUS 18€

johannab

Johanna Boedeckerin
(ent. Aarnio) odotettu esikoisäänite sisältää täysin uusia joululauluja
ja myös vanhoja tuttuja joululauluja tuoreina sovituksina.

OVH 20€ TARJOUS 18€

Viimeksi päivitetty 28.11.2012 12:09